Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

PHIẾU SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔN HỌC/MODULE

 

Phòng ĐT&CTSV xin chào bạn!

Bộ câu hỏi dưới đây dùng để khảo sát ý kiến của bạn về một môn học hay module mà bạn đã / đang học.

Các phản hồi đáng tin cậy của bạn sẽ giúp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Khoa.

 

Bạn hãy điền thông tin và chọn các số mà bạn đánh giá, theo thang điểm từ 1 đến 5.

Ghi chú: 1 là mức đánh giá thấp nhất, 5 là mức đánh giá cao nhất.

Cụ thể: 1=Hoàn toàn không đồng ý, 2=Không đồng ý, 3=Phân vân, 4=Đồng ý, 5=Hoàn toàn đồng ý

 
Lưu ý: Phần nào có dấu ( ) là bắt buộc nhập thông tin.

THÔNG TIN MÔN HỌC & GIẢNG VIÊN

  
  
   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

   

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

   

VIỆC BẢO ĐẢM GIỜ DẠY VÀ QUAN HỆ VỚI SINH VIÊN

   

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Cám ơn bạn đã phản hồi ý kiến!

 
   Cancel