Đăng ký môn học
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2010  NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2010 NĂM HỌC 2013-2014 by nguyenthanhvu on 11/12/2013
TKB THỰC TẬP LÂM SÀNG NỘI NGOẠI ĐỢT 1 DÀNH CHO Y2010  NĂM HỌC 2013-2014
TKB THỰC TẬP LÂM SÀNG NỘI NGOẠI ĐỢT 1 DÀNH CHO Y2010 NĂM HỌC 2013-2014 by nguyenthanhvu on 11/12/2013
CASE STUDIES AND PATIENT SIMULATIONS
CASE STUDIES AND PATIENT SIMULATIONS by nguyenthanhvu on 10/12/2013
SURGERY
SURGERY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
RADIOLOGY
RADIOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PREVENTIVE MEDICINE
PREVENTIVE MEDICINE by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PHYSICAL EXAMINATION AND THE APPROACH TO THE PATIENT
PHYSICAL EXAMINATION AND THE APPROACH TO THE PATIENT by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PHARMACOLOGY
PHARMACOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON RHEUMATOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON RHEUMATOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON PULMONOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON PULMONOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON PARASITOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON PARASITOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ONCOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ONCOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON NUTRITION
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON NUTRITION by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON NEPHROLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON NEPHROLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON INFECTIOUS DISEASES
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON INFECTIOUS DISEASES by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON HEMATOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON HEMATOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON GASTROENTEROLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON GASTROENTEROLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ENDOCRINOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ENDOCRINOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON DERMATOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON DERMATOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ALLERGY AND IMMUNOLOGY
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES ON ALLERGY AND IMMUNOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES SECTIONS
PEDIATRICS: GENERAL MEDICINE ARTICLES SECTIONS by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PEDIATRICS
PEDIATRICS by nguyenthanhvu on 10/12/2013
PATHOLOGY
PATHOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
HISTOLOGY
HISTOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
FAMILY MEDICINE
FAMILY MEDICINE by nguyenthanhvu on 10/12/2013
EMERGENCY MEDICINE
EMERGENCY MEDICINE by nguyenthanhvu on 10/12/2013
DERMATOLOGY
DERMATOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
ANATOMY - RADIOLOGY
ANATOMY - RADIOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
ANATOMY
ANATOMY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
ORTHOPAEDIC SURGERY
ORTHOPAEDIC SURGERY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
OPHTHALMOLOGY
OPHTHALMOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
NEUROLOGY – NEUROSURGERY
NEUROLOGY – NEUROSURGERY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
INTERNAL MEDICINE – NEPHROLOGY, PULMUNOLOGY, RHEUMATOLOGY
INTERNAL MEDICINE – NEPHROLOGY, PULMUNOLOGY, RHEUMATOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
INTERNAL MEDICINE - INFECTIOUS DISEASE
INTERNAL MEDICINE - INFECTIOUS DISEASE by nguyenthanhvu on 10/12/2013
INTERNAL MEDICINE - CRITICAL CARE, ENDOCRINOLOGY, GASTROENTEROLOGY, HEMATOLOGY, ONCOLOGY
INTERNAL MEDICINE - CRITICAL CARE, ENDOCRINOLOGY, GASTROENTEROLOGY, HEMATOLOGY, ONCOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013
INTERNAL MEDICINE – GENERAL
INTERNAL MEDICINE – GENERAL by nguyenthanhvu on 10/12/2013
INTERNAL MEDICINE – CARDIOLOGY
INTERNAL MEDICINE – CARDIOLOGY by nguyenthanhvu on 10/12/2013