Đăng ký môn học
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG
GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG by btthang on 20/7/2017
ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở KTX ĐHQG-HCM
ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở KTX ĐHQG-HCM by btthang on 21/6/2017
ĐƠN CHUYỂN RA KHỎI KTX TRƯỚC HẠN
ĐƠN CHUYỂN RA KHỎI KTX TRƯỚC HẠN by btthang on 21/6/2017
GIẤY ƯU ĐÃI GIÁO DỤC
GIẤY ƯU ĐÃI GIÁO DỤC by btthang on 21/6/2017
Đơn Xin Cấp Lại Thẻ Sinh Viên
Đơn Xin Cấp Lại Thẻ Sinh Viên by buithithuyhang on 21/6/2017
Đơn Xin Xác Nhận Sinh Viên
Đơn Xin Xác Nhận Sinh Viên by buithithuyhang on 21/6/2017
Giấy Đề Nghị
Giấy Đề Nghị by buithithuyhang on 21/6/2017
Giấy Xác Nhận Vay Vốn Ngân Hàng
Giấy Xác Nhận Vay Vốn Ngân Hàng by buithithuyhang on 21/6/2017
Đơn xin chuyển trường
Đơn xin chuyển trường by buithithuyhang on 11/9/2014
Đơn xin thôi học
Đơn xin thôi học by nguyenvuylan on 11/9/2014
Phiếu phân công giảng viên dạy thay
Phiếu phân công giảng viên dạy thay by nguyenvuylan on 11/8/2014
Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù
Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù by nguyenvuylan on 11/8/2014
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm danh cho sinh viên
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm danh cho sinh viên by nguyenvuylan on 11/8/2014
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm thi cho sinh viên
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm thi cho sinh viên by nguyenvuylan on 11/8/2014
Thực hiện nghiêm túc công tác giảng dạy
Thực hiện nghiêm túc công tác giảng dạy by nguyenvuylan on 11/8/2014
Đơn Xin Phúc Khảo Bài Thi
Đơn Xin Phúc Khảo Bài Thi by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Xin ở Ngoại Trú
Đơn Xin ở Ngoại Trú by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Xin Hoãn Thi
Đơn Xin Hoãn Thi by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Đề Nghị Miễn, Giảm Học Phí
Đơn Đề Nghị Miễn, Giảm Học Phí by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Nghỉ Trực Và Đăng Ký Trực Bù
Đơn Nghỉ Trực Và Đăng Ký Trực Bù by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Đăng Ký Học Lại / Học Cải Thiện Điểm
Đơn Đăng Ký Học Lại / Học Cải Thiện Điểm by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Đăng Ký Dự Thi
Đơn Đăng Ký Dự Thi by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Xin Cấp Bảng Điểm
Đơn Xin Cấp Bảng Điểm by nguyenvuylan on 28/7/2014
Đơn Xin Nghỉ Học Tạm Thời Và Bảo Lưu Kết Quả Học Tập
Đơn Xin Nghỉ Học Tạm Thời Và Bảo Lưu Kết Quả Học Tập by nguyenvuylan on 28/7/2014
Chỉ thị 15  Thực hiện nhiệm vụ GDĐH 2012-2014
Chỉ thị 15 Thực hiện nhiệm vụ GDĐH 2012-2014 by nguyenvuylan on 9/12/2013
Luật Giáo Dục 08-2012-QH13
Luật Giáo Dục 08-2012-QH13 by nguyenvuylan on 9/12/2013
Nghị định CP 74-2013 Sửa đổi nghị điịnh 49-2010-ND-CP
Nghị định CP 74-2013 Sửa đổi nghị điịnh 49-2010-ND-CP by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 3704 Ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên VN 2011-2020 Ngành GD
Quyết định 3704 Ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên VN 2011-2020 Ngành GD by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 43 QC đào tạo theo tín chỉ
Quyết định 43 QC đào tạo theo tín chỉ by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 60-2007 Ban hành QC rèn luyện HSSV
Quyết định 60-2007 Ban hành QC rèn luyện HSSV by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 60-2007 Ban hành QC đánh giá điểm rèn luyện HSSV GDĐH hệ chính qui
Quyết định 60-2007 Ban hành QC đánh giá điểm rèn luyện HSSV GDĐH hệ chính qui by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 65 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo
Quyết định 65 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định 68 Quy định công tác hướng nghiệp TV việc làm trong các cơ sở ĐTĐH
Quyết định 68 Quy định công tác hướng nghiệp TV việc làm trong các cơ sở ĐTĐH by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quyết định thử tướng 1196 Điều chỉnh mức vay cho HSSV
Quyết định thử tướng 1196 Điều chỉnh mức vay cho HSSV by nguyenvuylan on 9/12/2013
Thông tư 31-2013 Sửa đổi QĐ học bổng khuyến khích học tập
Thông tư 31-2013 Sửa đổi QĐ học bổng khuyến khích học tập by nguyenvuylan on 9/12/2013
Thông tư 57 Sửa đổi QC đào tạo theo tín chỉ
Thông tư 57 Sửa đổi QC đào tạo theo tín chỉ by nguyenvuylan on 9/12/2013
Hướng dẫn Luật Giáo Dục 141-2013-ND-CP
Hướng dẫn Luật Giáo Dục 141-2013-ND-CP by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quy chế rèn luyện HSSV 60-2007-QD-BGDDT
Quy chế rèn luyện HSSV 60-2007-QD-BGDDT by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quy trình kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo 76-2007-QD-BGDDT
Quy trình kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo 76-2007-QD-BGDDT by nguyenvuylan on 9/12/2013
QuyCheDanhGiaDiemRenLuyenHSSVGiaoDucDaiHocHeChinhQuy-BanHanhKem60-2007-QD-BGDDT
QuyCheDanhGiaDiemRenLuyenHSSVGiaoDucDaiHocHeChinhQuy-BanHanhKem60-2007-QD-BGDDT by nguyenvuylan on 9/12/2013
QuyDinhCongTacHuongNghiepTuVanViecLamTrongCacCoSoGiaoDucDaiHoc-BanHanhKem64-2008-QD-BGDDT
QuyDinhCongTacHuongNghiepTuVanViecLamTrongCacCoSoGiaoDucDaiHoc-BanHanhKem64-2008-QD-BGDDT by nguyenvuylan on 9/12/2013
Quy định tiếp sinh viên
Quy định tiếp sinh viên by nguyenvuylan on 9/11/2013
Nội quy lớp học-81-QD-KY-DT&CTSV-4.11.2010
Nội quy lớp học-81-QD-KY-DT&CTSV-4.11.2010 by nguyenvuylan on 9/11/2013
Nội quy học đường 81-QD-KY-DT&CTSV
Nội quy học đường 81-QD-KY-DT&CTSV by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quyết định Quy chế công tác HSSV
Quyết định Quy chế công tác HSSV by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế Học chế tín chỉ 081114 - Hòan chỉnh
Quy chế Học chế tín chỉ 081114 - Hòan chỉnh by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế Học chế tín chỉ - Phu luc 2
Quy chế Học chế tín chỉ - Phu luc 2 by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế Học chế tín chỉ - Phu luc 1
Quy chế Học chế tín chỉ - Phu luc 1 by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế Công tác SV nội trú
Quy chế Công tác SV nội trú by nguyenvuylan on 9/11/2013
Nội dung Quy chế Công tác HSSV
Nội dung Quy chế Công tác HSSV by nguyenvuylan on 9/11/2013
TTLT29BTC1 - Hướng dẫn thực hiện NĐ 49-2010
TTLT29BTC1 - Hướng dẫn thực hiện NĐ 49-2010 by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quyết định Học bổng khuyến học 44.2007.QD-BGDDT
Quyết định Học bổng khuyến học 44.2007.QD-BGDDT by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quyết định - Quy chế HSSV- BGD
Quyết định - Quy chế HSSV- BGD by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy định đánh giá CTHSSV
Quy định đánh giá CTHSSV by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy định đánh giá CTHSSV - Thông tư ban hành
Quy định đánh giá CTHSSV - Thông tư ban hành by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy định đánh giá CTHSSV - Phu luc
Quy định đánh giá CTHSSV - Phu luc by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế SV Noi tru BGD
Quy chế SV Noi tru BGD by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế SV Ngoai tru BGD
Quy chế SV Ngoai tru BGD by nguyenvuylan on 9/11/2013
Quy chế HSSV - BGD
Quy chế HSSV - BGD by nguyenvuylan on 9/11/2013
NDD74 - Bổ sung ND49 về học phí
NDD74 - Bổ sung ND49 về học phí by nguyenvuylan on 9/11/2013
ND49CP - Học phí
ND49CP - Học phí by nguyenvuylan on 9/11/2013
Học bổng khuyến học - 31TT-2013
Học bổng khuyến học - 31TT-2013 by nguyenvuylan on 9/11/2013