Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
GIao ban đào tạo HK2, NH 2022-2023
Start Date/Time: 25 Tháng Năm 2023 11:00 CH
End Date/Time: 25 Tháng Năm 2023 11:30 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Giao ban đào tạo học kỳ 2, năm học 2022-2023

Owned by New Admin On 30 Tháng Tám 2023

 Return         

 Single