Hướng dẫn sữ dụng trang "Đăng kư môn học" dành cho sinh viên

 

 

Lưu ư: Các môn học đă đăng kư chỉ có thể xóa và đăng kư lại nếu chưa hết hạn đăng kư.